MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ

Janyaporn Boonluea

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด)

อีเมล์
junyaporn.bun@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

 

การศึกษา

 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539
 • บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2533- ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการตลาด
  2558-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  2552-2555 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  2537-2540 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2534-2537 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

รางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณ

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 • การวางแผนการตลาด 
 • กลยุทธ์การตลาด 
 • การตลาดโลก 
 • การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา 
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 • การตลาดบริการ 
 • การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 
 • การสัมมนาการตลาด 
 • หลักการตลาด

การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

 • การวางแผนการตลาด
 • การวางแผนสื่อสารการตลาด
 • การวางแผนธุรกิจ
 • การบริหารจัดการกลุ่ม/คลัสเตอร์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ/การลงทุน
 • การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
 • กลยุทธ์การตลาดยุคการตลาดดิจิทัล
 • การตลาดการค้าขายแดน

ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน

 • การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

ผลงานวิจัย

ลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • Junyaporn Bunhlua. Innovation In The Automotive Industry In Thailand. The International Business & Economics Research Journal.May 2006. Volume 5, Number 5. ICBR Conference in Nevada, USA
  October 8, 2004
 • Junyaporn Bunhlua. Diffusion Of Innovation In The Automotive Industry .Pan-Pacific Conference XXII in Shanghai, China May 25-27, 2005

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • จรรยาพร บุญเหลือ และจันทรา ธรีเพียร.การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2562 : ทุน อบต.บ้านแหลม
 • จรรยาพร บุญเหลือ และจันทรา ธรีเพียร.การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2561 : ทุน อบต.บ้านแหลม
 • จรรยาพร บุญเหลือ และคณะ. การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนครีมน้ำมันรำข้าว, 2559: ทุน สกว.
 • จรรยาพร บุญเหลือ. การพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2558: ทุน วช.
 • จรรยาพร บุญเหลือ และคณะ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์ของชุมชน:กรณีศึกษาตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ, 2558: ทุน วช.
 • จรรยาพร บุญเหลือ (นักวิจัยร่วม) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ, 2558: ทุน วช.
 • จรรยาพร บุญเหลือ. การศึกษาศักยภาพชุมชนตำบลยางหย่องสู่การเป็นตำบลสุขภาวะ , 2558: ทุน สสส.
 • จรรยาพร บุญเหลือ และคณะ. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ปิคอัพ) ในจังหวัดเพชรบุรี, 2555: ทุนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด