MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ประสิทธิพร เก่งทอง

Asst. Prof.Prasitpon Kengthong

ตำแหน่ง อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อีเมล์
prasitpon.ken@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0826393555

การศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา,2552
  • ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าแขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน

  • หลักการจัดการ
  • พฤติกรรมองค์การ
  • กฏหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์

ตำรา/เอกสารประกอบ

  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัย

       ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

  • ประสิทธิ์พร เก่งทอง.(2557).ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี.วารสาร ธุรกิจปริทัศน์, 51-69.

ทุนวิจัยที่ได้รับ

  • การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพไม้เพื่อการประเมินมูลค่าไม้ (อยู่ขั้นดำเนินการและเป็นผู้ร่วมวิจัย)