สายวิชาการ

33 posts

บุคลากรสายวิชาการ

อ.มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล

Manyad Limiransuksakul ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี อีเมล์Manyad.lim@mail.pbru.ac.th: 091-025-7984     การศึกษา บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 บธ.บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2550 ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559 – 2564อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555-2559อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ. 2553-2555เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส AP, INVEN โรงพยาบาลพญาไท 2     ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

อ.พิชาภพ บุญเลิศ

Pichapop Bunleas ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์Pichapop.Bun@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

Nirumol Hirunwijitporn ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์nirumol.hir@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม อันดับ 1)มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]

อ.กนกพร บุญธรรม

Kanokporn Boontham ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาบัญชี อีเมล์Kanokporn.Boo@mail.pbru.ac.th: 0863331832   การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

Asst. Prof. Dr.Pairoj Piyawongwatthana ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ( แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ pairoj.piy@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552 บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2539 ศศ.บ.(การจัดการ)สถาบันราชภัฏนครปฐม 2533 ประสบการณ์ทำงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ SICCO จำกัด (มหาชน) ประธานสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน พฤติกรรมผู้บริโภค หลักการจัดการ การจัดการการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ […]