แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3 posts
  • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management)

ผศ.ประสิทธิพร เก่งทอง

Asst. Prof.Prasitpon Kengthong ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ prasitpon.ken@mail.pbru.ac.th : 0826393555 การศึกษา กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา,2552 ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าแขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน หลักการจัดการ พฤติกรรมองค์การ กฏหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์ ตำรา/เอกสารประกอบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลงานวิจัย        ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ประสิทธิ์พร เก่งทอง.(2557).ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี.วารสาร ธุรกิจปริทัศน์, 51-69. ทุนวิจัยที่ได้รับ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพไม้เพื่อการประเมินมูลค่าไม้ (อยู่ขั้นดำเนินการและเป็นผู้ร่วมวิจัย)

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.จริยา รัชตโสตถิ์

Jariya Rattasod  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ jariya.rat@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 ประสบการณ์ทำงาน 2557 – 2563 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2545 – 2563 อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก โครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ […]