สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 posts

วิชาการบริหารธุรกิจ

(Program in Business Administration)

ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค

Dr.Natthaorn Mahathamnuchock ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์Natthaorn.mah@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา Ph.D. (Internafional Basiness) มหาวิทยาลัยศิลปากร  M.Sc.(International Management) Reading University, U.K. 2556 บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554   ประสบการณ์ทำงาน 2015-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การจัดการข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ตำรา/เอกสารประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การจัดการข้ามวัฒนธรรม ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และ ณัฐอร […]

ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

Dr.Sutasinee Ampilasai ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์sutasinee.amp@mail.pbru.ac.th: 065-3982414 การศึกษา บธ.ด (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2563 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2554 บช.บ (บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” การทำงาน รองหัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน บัญชีเบื้องต้น หลักการจัดการ หลักการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม การส่งเสริมทางการตลาด สำหรับค้าปลีก […]

ผศ.ประสิทธิพร เก่งทอง

Asst. Prof.Prasitpon Kengthong ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ prasitpon.ken@mail.pbru.ac.th : 0826393555 การศึกษา กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา,2552 ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าแขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน หลักการจัดการ พฤติกรรมองค์การ กฏหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์ ตำรา/เอกสารประกอบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลงานวิจัย        ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ประสิทธิ์พร เก่งทอง.(2557).ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี.วารสาร ธุรกิจปริทัศน์, 51-69. ทุนวิจัยที่ได้รับ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพไม้เพื่อการประเมินมูลค่าไม้ (อยู่ขั้นดำเนินการและเป็นผู้ร่วมวิจัย)

อ.จรรยาพร บุญเหลือ

Janyaporn Boonluea ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ junyaporn.bun@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530 ประสบการณ์ทำงาน 2533- ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการตลาด 2558-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2552-2555 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2537-2540 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2534-2537 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) รางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การวางแผนการตลาด  กลยุทธ์การตลาด  การตลาดโลก  การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา  […]

อ.กัลยา ปุญญธรรม

Kunlaya Punyatham ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์kunlaya.som@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 ประสบการณ์ทำงาน ปี 2533-2536 รองหัวหน้าคณะฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ ปี 2534-2537 หัวหน้าภาควิชาการตลาด ปี 2540-2544 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการการจัดการ ปี 2548-2550 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) รางวัลและประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นสาขาการตลาดประจําปี2561 ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน หลักการตลาด  การค้าปลีก/ค้าส่ง  การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง วิจัยการตลาด ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน หลักการตลาด การค้าปลีก/ค้าส่ง การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง ผลงานวิจัย     […]

อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

Panthip Tongyam ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ panthip.ton@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา กศ.ม.(ธุรกิจการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 บธ.บ.(บริหารทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2537-2539) ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการจัดการ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างงานและการต่อแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม พฤติกรรองค์กร ภาวะผู้นำร่วมสมัย ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน พรรณทิพย์ ทองแย้ม(2559).เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดกลางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พรรณทิพย์ ทองแย้ม.(2558).การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาจังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ISSN : 2408-2619) […]