สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 posts

วิชาการบริหารธุรกิจ

(Program in Business Administration)

อ.วรรณดี อนุสรณ์

Wandee Anusorn ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ wandee.anu@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารการเงิน)มหาวิทยาลัยเกริก 2541 ศ.บ.(เศรฐศาสตร์การคลัง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ สัมนาปัญหาการจัดการ องค์การและการจัดการ ตำรา/เอกสารประกอบ  ภาวะผู้นำ  พฤติกรรมองค์การ ผลงานวิจัย การจัดการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปกับประสิทธิผลของผู้ประกอบการในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปี 61 งบประมาณ 30,000 บาท

ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

Asst. Prof. Dr.Rakkiat Hongtong ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ rakkiat.hon@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา รป.ด. (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2556 ศศ.ม.(สาขาบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยเกริก 2543 บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533 ประสบการณ์ทำงาน 2553 – 2556 ประธานสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 ปี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 5 ปี  ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ […]

ผศ.ดร.ภาวนา อังกินันทน์

Asst. Prof. Dr.Pawwana Ungkinan ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ pawwana.ung@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา Ph.D.(Development Administration)(International)National Institute of Development Administration 2554 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2333 วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ผลงานวิจัย      ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาวนา อังกินันทน์. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 24 มกราคม 2558. กฤตชน […]

อ.พงศ์ลัดดา ป้านสุวรรณ

Pongladda Pansuwan ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ Pongladda.pan@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.จริยา รัชตโสตถิ์

Jariya Rattasod  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ jariya.rat@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 ประสบการณ์ทำงาน 2557 – 2563 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2545 – 2563 อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก โครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ […]