สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14 posts

วิชาการบริหารธุรกิจ

(Program in Business Administration)

อ.เยาวภา อินทเส

Yaowapa Intase  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ yaowapa.int@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา MM. (Management) Technological University of Philippines,2542 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2534  ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ natprapha.num@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542 กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]