MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ดร.ภาวนา อังกินันทน์

Asst. Prof. Dr.Pawwana Ungkinan

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
pawwana.ung@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

  • Ph.D.(Development Administration)(International)National Institute of Development Administration 2554
  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2333
  • วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผลงานวิจัย
      ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  • ภาวนา อังกินันทน์. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 24 มกราคม 2558.
  • กฤตชน วงศ์รัตน์ ภาวนา อังกินันทน์ และนรีนารถ ศรีวรนารถ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 4 ธันวาคม 2561
    .