MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

Asst. Prof. Dr.Rakkiat Hongtong

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
rakkiat.hon@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

 • รป.ด. (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558
 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2556
 • ศศ.ม.(สาขาบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยเกริก 2543
 • บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2553 – 2556 ประธานสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 ปี
 • หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 5 ปี 
 • 2562-ปัยจจุบัน อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ
 • พฤติกรรมองค์การ
 • พัฒนาองค์การ
 • สัมนาปัญหาการจัดการ
 • องค์การและการจัดการ

ตำรา/เอกสารประกอบ

 •  ภาวะผู้นำ 
 • พฤติกรรมองค์การ

ผลงานวิจัย

 • เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมองค์การ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
 • ตำราภาวะผู้นำ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558
 • ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาราชภัฏตะวันตกวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ฉบับบที่ 29 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
 • บทความวิชาการเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในบริบทการนำการเปลี่ยนแปลง วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 18 ฉบับบที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
 • บทความวิชาการเรื่องสารสนเทศกับบทบาทภาวะผู้นำในองค์การธุรกิจ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
 • การจัดการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านกับประสิทธิผลของผู้ประกอบการในเขตอำเภอบ้านแหลม วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
 • บทความวิจัยเรื่องปัจจัยอุปสงค์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ วารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
 • .บทความวิชาการเรื่องภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่ส่งต่อผลสัมฤทธิผลการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงค์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
 • บทความวิจัยเรื่องภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตลาดการค้าปลีก ในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 ตุลาคม-ธันวาคม 2565
 • บทความวิจัยความสามารถเชิงพลวัตรของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก วาสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566
 • รูปแบบแรงจูงใจการทำงานที่ส่งผลกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๓ เพชรบุรี วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567