MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

Asst. Prof. Dr.Rakkiat Hongtong

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
rakkiat.hon@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

การศึกษา

 • รป.ด. (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558
 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2556
 • ศศ.ม.(สาขาบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยเกริก 2543
 • บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2553 – 2556 ประธานสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 ปี
 • หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 5 ปี 

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ
 • พฤติกรรมองค์การ
 • พัฒนาองค์การ
 • สัมนาปัญหาการจัดการ
 • องค์การและการจัดการ

ตำรา/เอกสารประกอบ

 •  ภาวะผู้นำ 
 • พฤติกรรมองค์การ

ผลงานวิจัย

 • การจัดการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปกับประสิทธิผลของผู้ประกอบการในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปี 61 งบประมาณ 30,000 บาท