สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

3 posts

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

Asst. Prof. Dr.Pairoj Piyawongwatthana ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ( แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ pairoj.piy@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552 บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2539 ศศ.บ.(การจัดการ)สถาบันราชภัฏนครปฐม 2533 ประสบการณ์ทำงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ SICCO จำกัด (มหาชน) ประธานสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน พฤติกรรมผู้บริโภค หลักการจัดการ การจัดการการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ […]

ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

Dr.Watchara Wetchprasid ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ watchara.wet@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2557) บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2548) ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-การบริหารงานทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2543) ประสบการณ์ทำงาน 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2560-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2558-ปัจจุบัน   กรรมการประจำหลักสูตรมหาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2556-2560     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2556-2559     กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจำ (ตัวแทนคณะ) 2555-2558    […]

ผศ.ดร. กฤตชน วงศ์รัตน์

Asst. Prof. Dr.Kritchana Wongrat  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ kritchana.won@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บธ.ม. (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ค.บ. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 – 2560 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561 – 2562 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ […]