MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฤทธิ์มาก

Dr.Nattawut Ritmak

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อีเมล์
XXXX@mail.pbru.ac.th
: 032-708616 ที่ทำงาน

 

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)