MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สุวนันทา แจ่มศรี

Suwananta chaemsi

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

(ปฏิบัติการ)

อีเมล์
Suwananta.cha@mail.pbru.ac.th
: 032708616 (ที่ทำงาน)

 

การศึกษา

พ.ศ. 2560  สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2560    ทำงานที่บริษัท เอ็มเมอร์รัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

พ.ศ.2561   ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดชุมพรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


พ.ศ. 2562-2566  ทำงานที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี


ปัจจุบัน    ทำงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)