MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ธิติพัทธ์ ดำสะอาด

Thitipat Damsaat

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ปฏิบัติการ)

อีเมล์
xxxxx@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)