สายสนับสนุน

9 posts

สายสนับสนุน

สุวนันทา แจ่มศรี

Suwananta chaemsi ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) อีเมล์Suwananta.cha@mail.pbru.ac.th : 032708616 (ที่ทำงาน)   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา พ.ศ. 2560  สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ.2560    ทำงานที่บริษัท เอ็มเมอร์รัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร พ.ศ.2561   ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดชุมพรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ พ.ศ. 2562-2566  ทำงานที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ปัจจุบัน    ทำงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

วิกานดา สง่ามิน

Wikanda Sangamin ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ) อีเมล์Wikanda.san@mail.pbru.ac.th : 032708616 (ที่ทำงาน)   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ชุติมา บุญโพธิ์

Chutima Boonpho ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

กอบศักดิ์ บัวไสว

Kobsak Bua Sawai ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

บงกชรัตน์ บัวทิพย์

Bongkocharat Buathip ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ชำนาญ เส่งถิน

Chamnan Sengthin ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ปฏิบัติการ) อีเมล์chamnan.sen@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)