MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

วิกานดา สง่ามิน

Wikanda Sangamin

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติการ)

อีเมล์
Wikanda.san@mail.pbru.ac.th
: 032708616 (ที่ทำงาน)

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)