MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ ลานชั้น 2 หน้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสันเพชรบุรี ทีมวิจัยเกลือทะเลไทยและกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยภาคตะวันตก จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน De Sel (เดอ-เซล) คุณค่าจากเกลือทะเลไทย นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานถ่ายทอด ขยายผล ววน.เพื่อใช้ประโยชน์ภาคประชาสังคม 

            โดยการนำเกลือทะเลไทยมาแปรรูปเป็นเวชสำอาง ภายใต้การผลิตและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางและแพทย์แผนไทย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามขึ้นมา 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สบู่เกลือที่เนื้อโฟมมีความนุ่ม เหมาะสมกับทุกสภาพผิว โทนเนอร์ทำความสะอาดเครื่องสำอาง และสเปรย์น้ำแร่ที่ผลิตจากดอกเกลือ โดยมีการสร้างแบรนด์ De Sel (เดอ เซล) เพื่อให้เกิดการรับรู้และการออกแบบโลโก้ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้จากของดีในท้องถิ่น

            นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 ที่ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านมูลค่าและคุณค่าบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ยกระดับช่องทางการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกที่ลงไปพัฒนาร่วมกับชุมชน ประกอบด้วย น้ำมะพร้าวและน้ำกุหลาบ ชุมชนสามพราน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้ำยำส้มโอโบราณ ชุมชนท่าเสา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น้ำปลาหวานและกล้วยอบอินทรีย์ ชุมชนปากท่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหอยลายแปรรูปและสบู่ชาโคลที่ทำมาจากถ่าน ชุมชนบ้านบางตะบูน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่มา: https://www.pbru.ac.th/bru/news