MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

“วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย”

วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” เปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะ
คลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VCBrijXfhd9f67Ee7


ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)