แขนงวิชาการจัดการ

8 posts

แขนงวิชาการจัดการ

ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค

Dr.Natthaorn Mahathamnuchock ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์Natthaorn.mah@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา Ph.D. (Internafional Basiness) มหาวิทยาลัยศิลปากร  M.Sc.(International Management) Reading University, U.K. 2556 บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554   ประสบการณ์ทำงาน 2015-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การจัดการข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ตำรา/เอกสารประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น การจัดการข้ามวัฒนธรรม ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และ ณัฐอร […]

ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

Dr.Sutasinee Ampilasai ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์sutasinee.amp@mail.pbru.ac.th: 065-3982414 การศึกษา บธ.ด (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2563 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2554 บช.บ (บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” การทำงาน รองหัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน บัญชีเบื้องต้น หลักการจัดการ หลักการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม การส่งเสริมทางการตลาด สำหรับค้าปลีก […]

อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

Panthip Tongyam ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ panthip.ton@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา กศ.ม.(ธุรกิจการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 บธ.บ.(บริหารทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2537-2539) ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการจัดการ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างงานและการต่อแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม พฤติกรรองค์กร ภาวะผู้นำร่วมสมัย ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน พรรณทิพย์ ทองแย้ม(2559).เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดกลางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พรรณทิพย์ ทองแย้ม.(2558).การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาจังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ISSN : 2408-2619) […]

อ.วรรณดี อนุสรณ์

Wandee Anusorn ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ wandee.anu@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารการเงิน)มหาวิทยาลัยเกริก 2541 ศ.บ.(เศรฐศาสตร์การคลัง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ พัฒนาองค์การ สัมนาปัญหาการจัดการ องค์การและการจัดการ ตำรา/เอกสารประกอบ  ภาวะผู้นำ  พฤติกรรมองค์การ ผลงานวิจัย การจัดการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปกับประสิทธิผลของผู้ประกอบการในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปี 61 งบประมาณ 30,000 บาท

ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

Asst. Prof. Dr.Rakkiat Hongtong ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์rakkiat.hon@mail.pbru.ac.th: 0863331832  (ที่ทำงาน) การศึกษา รป.ด. (นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2556 ศศ.ม.(สาขาบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยเกริก 2543 บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533 ประสบการณ์ทำงาน 2553 – 2556 ประธานสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 ปี หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา 5 ปี  2562-ปัยจจุบัน อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน […]

ผศ.ดร.ภาวนา อังกินันทน์

Asst. Prof. Dr.Pawwana Ungkinan ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ pawwana.ung@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา Ph.D.(Development Administration)(International)National Institute of Development Administration 2554 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2333 วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ผลงานวิจัย      ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาวนา อังกินันทน์. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 24 มกราคม 2558. กฤตชน […]