แขนงวิชาการจัดการ

8 posts

แขนงวิชาการจัดการ

อ.พงศ์ลัดดา ป้านสุวรรณ

Pongladda Pansuwan ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ Pongladda.pan@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค

อ.เยาวภา อินทเส

Yaowapa Intase  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ yaowapa.int@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา MM. (Management) Technological University of Philippines,2542 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2534  ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)