MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

Dr.Watchara Wetchprasid

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อีเมล์
watchara.wet@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

 

การศึกษา

 • บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2557)
 • บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2548)
 • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-การบริหารงานทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2543)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2560-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 • 2558-ปัจจุบัน   กรรมการประจำหลักสูตรมหาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 • 2556-2560     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 • 2556-2559     กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจำ (ตัวแทนคณะ)
 • 2555-2558    กรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • 2552-2555    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 • 2552-2555    คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2549-2551    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2549-2554    กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร (Executive B.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2550-2553    กรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหารยุคใหม่ (Modern B.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2550-2553    รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

 

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์สอน

1. ระดับปริญญาเอก รายวิชา

 •  เทคนิควิธีในการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. ระดับปริญญาโท รายวิชา

 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สัมมนาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
 • นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
 • การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
 • การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการธุรกิจ

3. ระดับปริญญาตรี รายวิชา

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • องคืการและการจัดการ
 • ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • การพัมนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สัมมนาปัญหาการจัดการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการค่าตอบแทน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วิธีวิจัยทางธุรกิจ

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัย

        ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • วัชระ เวชประสิทธิ์. (2557). ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี่ผลต่อความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 6, 28 สิงหาคม 2557.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์. (2558). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 4(1), 2-15.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์. (2558). สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, 4 กรกฎาคม 2558.
 • กมลมาศ มหาทำนุโชค และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2559). พฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 6, 9 กรกฎาคม 2559.
 • กฤตชน วงศ์รัตน์ และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2560). การจัดการคุณภาพโดยรวมตามการรับรู้ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10, 29-31 พฤษภาคม 2560.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์ และโสภาพร  กล่ำสกุล (2560). การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 24 พฤศจิกายน 2560. 
 • กฤตชน วงศ์รัตน์, วัชระ เวชประสิทธิ์ และไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561. 
 • วิกานดา สง่ามิน, กฤตชน วงศ์รัตน์ และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2561). ความสามารถทางนวัตกรรมที่มี อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในเขต ภาคตะวันตก. การประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561, 22 มิถุนายน 2561.
 • ปิยธิดา ขุมทอง และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2561). อิทธิพลของความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 7-8 สิงหาคม 2561.
 • อำนวย จันทร์ทอง และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2561). การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย  บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต, 16 สิงหาคม 2561.
 • ภูริชญา เพ็งเอียด และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2561). ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์การเกษตรในเขตภูมิภาคตะวันตก. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต, 16 สิงหาคม 2561.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์. (2561). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 4 ธันวาคม 2561. 
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, ณัฐวุฒิ เขียวมณี, โยธิน ศาสตร์เวช และนนทวัฒน์ สิวายะวิโรจน์. (2561). พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 4 ธันวาคม 2561.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, พลอยดารินทร์ บงบุตร และวันเฉลิม ทรัพย์บัว. (2561). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 4 ธันวาคม 2561.
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล และจริยา รัชตโสตถิ์. (2562). การพัฒนาตราสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ปี 2562, 30 มีนาคม 2562. 
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล และจริยา รัชตโสตถิ์. (2562). การพัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ปี 2562, 30 มีนาคม 2562. 
 • ชุติมา ทองหนู ชลทิตย์ เอี่ยมสำอาง และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2563). กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านจำหน่ายอลูมิเนียมจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม, 7(1).
 • โสภาพร  กล่ำสกุล และวัชระ เวชประสิทธิ์. (2563). การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบ การผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 23(1).

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • วัชระ เวชประสิทธิ์. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเพชรบุรี. (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี). (2558)
 • วัชระ เวชประสิทธิ์ และโสภาพร กล่ำสกุล. การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดเพชรบุรี. (ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช.). (2559)
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล และจริยา รัชตโสตถิ์. การพัฒนาตราสัญลักษณ์เพื่อส่ง เสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. (ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ : สสส.). (2560)
 • วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล และจริยา รัชตโสตถิ์. การพัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.(ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ : สสส.). (2560)