ผู้บริหาร

12 posts

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

Asst. Prof. Natthan Pongpanit ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์nuttun.pon@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์( 2542) บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2533) ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเงินธุรกิจ บัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงิน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). การเงินธุรกิจ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ผลงานวิจัย        […]

อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง

Thidarat Pinthong ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ thidarat.pin@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce ฝึกอบรมเชิงปปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 ปี 2557 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Program Rapid miner Studio 2015 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทองสุข 2550-2551 อาจารย์สอนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2544-2545 ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.เยาวภา อินทเส

Yaowapa Intase  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ yaowapa.int@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา MM. (Management) Technological University of Philippines,2542 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2534  ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

Dr.Worawut Yimyam  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ worawut.yim@mail.pbru.ac.th : 0949929455 การศึกษา ปร.ด (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2561 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2543 ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม อบรม Arduino and Internet of Tings Workshop, 2016 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Program Rapid miner Studio 2015 อบรมการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบสิค 2012-2013 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคงธัญบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, […]