ผู้บริหาร

14 posts

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

Asst. Prof. Natthan Pongpanit ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์nuttun.pon@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์( 2542) บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2533) ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเงินธุรกิจ บัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงิน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). การเงินธุรกิจ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ผลงานวิจัย        […]

อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง

Thidarat Pinthong ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ thidarat.pin@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce ฝึกอบรมเชิงปปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 ปี 2557 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Program Rapid miner Studio 2015 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทองสุข 2550-2551 อาจารย์สอนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2544-2545 ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

Dr.Pattraworada Wilailoy ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ jithiwadee.wil@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559 นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (2548) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546)   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ลงเสียงสปอตรายการโทรทัศน์/วิทยุ (2548-ปัจจุบัน) โปรดิวเซอร์/ครีเอทีฟ/เขียนบทรายการโทรทัศน์ (2546-2550) ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น สื่อใหม่ ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน จิตวิทยาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผลงานวิจัย  […]

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.จริยา รัชตโสตถิ์

Jariya Rattasod  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ jariya.rat@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 ประสบการณ์ทำงาน 2557 – 2563 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2545 – 2563 อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก โครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ […]