ผู้บริหาร

12 posts

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

Dr.Watchara Wetchprasid ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ watchara.wet@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2557) บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2548) ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-การบริหารงานทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2543) ประสบการณ์ทำงาน 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2560-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2558-ปัจจุบัน   กรรมการประจำหลักสูตรมหาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2556-2560     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2556-2559     กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจำ (ตัวแทนคณะ) 2555-2558    […]

ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์

Dr.Kridsada Suriyawong  ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) อีเมล์ krisda.sur@mail.pbru.ac.th : 0942926598 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2549 ทุนเรียนดี) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545 เกียรตินิยม อันดับ 2) ป.วค. (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2547) ประสบการณ์ทำงาน ด้านการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินเดีย) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 2 (นบน.2) ด้านการทำงาน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม […]

ทานตะวัน มณีวิหค

Tantawan Maneevihok ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี อีเมล์ tantawan.man@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ natprapha.num@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542 กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

Asst. Prof. Dr.Sopaporn Kramsakun ตำแหน่ง รองคณบดี ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ sopaporn.kla@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2537) ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พ.ศ.2555-2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2548-2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ.2546-2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ.2555 – 2559 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2537- 2554 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ […]

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Dr.Wiwit Suksangaram  ตำแหน่ง คณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์wiwit.suk@mail.pbru.ac.th : 0863222642 การศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) ประสบการณ์ทำงาน  การทำงาน รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรอบรมแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โอเช่ (ประเทสไทย) จำกัด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยาซากิ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความเป็นครูในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร การบริหารการขายการบริการลูกค้า หลักสูตร ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นต้น ผลงานต่างๆ […]