MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang

ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด)

อีเมล์
natprapha.num@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน): 0863331832

การศึกษา

 • บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542
 • กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2534 – 2536 พนักงานเงินโอน ธนาคารเอเชีย สาขาทรงวาด

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • หลักการตลาด
 • การจัดการการตลาด
 • การจัดการช่องทางการจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า
 • การตลาดเกษตร
 • การตลาดโลก
 • กลยุทธ์การตลาด
 • การตลาดบริการ
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • เทคนิคการนำเสนอทางการตลาด
 • การวิจัยการตลาด
 • โครงการพิเศษทางการตลาด

ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน

 • ตำรา การจัดการการตลาด
 • เอกสารประกอบการสอน การวิจัยการตลาด การจัดการช่องทางการจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า
 • สื่อการสอน หลักการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด การตลาดเกษตร ฯลฯ

ผลงานวิจัย

 • ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ ณัฐประภา นุ่มเมือง. (2557) ขีดความสามารถเชิงพลวัต และกลยุทธ์ Mass Customization ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน. วารสารการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หน้า 31 – 44
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง. (2557). การพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงตลาดท่าย์น้ำข้ามภพจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 23 สิงหาคม 2557.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง. (2558). ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชียแปซิฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 4 กรกฏาคม 2558.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง และ กัลยา สมมาตย์. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชียแปซิฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 4 กรกฏาคม 2558.
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ ณัฐประภา นุ่มเมือง. (2558). กลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์(ไรซ์เบอร์รี่)กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวตำบลบางแก้ว) จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 4 กรกฎาคม 2558.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง และ อรุณรัตน์ ชินวรณ์. (2560). การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อสารการตลาดจากอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 15 กรกฎาคม 2560.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ เยาวภา อินทเส. (2560). การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 5 “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 2-4 มีนาคม 2560.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง. (2560). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 15 กรกฎาคม 2560
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์, ณัฐประภา นุ่มเมือง, เยาวภา อินทเส และ กัลยา สมมาตย์. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 11-12 กุมภาพันธ์ 2562.
 • Yaowapa Intase, Natprapha Nummuang, Arunrat Chinnawon and Kanlaya Sommat. (2019). Development Tourist Routes among Thai Royal Coast at Phetchaburi Province. The 4th National & 1st International Academic Conference on “Sciences, Arts, and Research for Sustainable Development” : Thepsatri Rajabhat University. 11th – 12th February 2019.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, เยาวภา อินทเส, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ กัลยา สมมาตย์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, หน้า 32 – 43.

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และณัฐประภา นุ่มเมือง, ขีดความสามารถเชิงพลวัตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ทุน 60,000 บาท, 2556.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นักวิจัยหน้าใหม่), ทุน 40,000 บาท, 2556.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, กัลยา สมมาตย์, จรรยาพร บุญเหลือ และ สุธาสินี อัมพิลาศรัย, ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี, ทุน 25,000 บาท, 2557.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง และกัลยา สมมาตย์, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 25,000 บาท, 2557.
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ ณัฐประภา นุ่มเมือง, กลยุทธ์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ (ไรซ์เบอรี่) กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ทุน 70,000 บาท, 2557.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง และ อรุณรัตน์ ชินวรณ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและรูปแบบการสื่อสารการตลาดจากอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ทุน 100,000 บาท, 2557.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และ เยาวภา อินทเส. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า เพชรบุรี. สกอ., 200,000 บาท, 2559.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 25,000 บาท, 2559.
 • อรุณรัตน์ ชินวรณ์, ณัฐประภา นุ่มเมือง, เยาวภา อินทเส และกัลยา สมมาตย์. การพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี, วช, 103,000 บาท, 2560.
 • เยาวภา อินทเส, ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์ และกัลยา สมมาตย์. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี, วช, 120,000 บาท, 2560.
 • ณัฐประภา นุ่มเมือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์, เยาวภา อินทเส และกัลยา สมมาตย์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี, วช, 130,000 บาท, 2560
  .