ประธานสาขา

4 posts

ประธานสาขา

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

Asst. Prof. Natthan Pongpanit ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์nuttun.pon@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์( 2542) บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2533) ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเงินธุรกิจ บัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงิน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). การเงินธุรกิจ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ผลงานวิจัย        […]

อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง

Thidarat Pinthong ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ thidarat.pin@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์   ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce ฝึกอบรมเชิงปปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 ปี 2557 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Program Rapid miner Studio 2015 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทองสุข 2550-2551 อาจารย์สอนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2544-2545 ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ natprapha.num@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542 กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]