MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์ ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan

ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

อีเมล์
Matawin.sar@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

  • ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561)
  • ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553
  • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550

   

ประสบการณ์ทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550
 • พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ
 • พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • พ.ศ.2553 – 2554 เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาการประชาสัมพันธ์ เกริกวิทยาลัย
 • พ.ศ.2550 – 2553 เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศิลปะการแสดง โรงเรียนอิสลามสันติชน

  ประสบการณ์ด้านต่างๆ

  • เป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เทคนิคการเป็นวิทยากร การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชมชน การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารที่เป็นเลิศ เป็นต้น

   

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • วิชาหลักการสื่อสารมวลชน
 • วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • วิชาหลักการโฆษณา
 • วิชาสื่อประชาสัมพันธ์
 • วิชาการแสดงและการกำกับการแสดง

ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน

 • สื่อการสอนวิชาหลักการสื่อสารมวลชน
 • สื่อการสอนวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • สื่อการสอนวิชาหลักการโฆษณา
 • สื่อการสอนวิชาสื่อประชาสัมพันธ์
 • สื่อการสอนวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง

ผลงานวิจัย

 • เมธาวิน สาระยาน. (2562).การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี .การประชุมวิชาการระดับชาติและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยนครราชศรีมา.30 มีนาคม 2562 : 282 – 289
 • เมธาวิน สาระยาน. (2562). การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สู่การจัดการสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน.การประชุมวิชาการระดับชาติและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยนครราชศรีมา.30 มีนาคม 2562 46 – 53
 • เมธาวิน สาระยาน. (2559).ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี . การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจับเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9 กรกฎาคม 2559 เ370 – 379
 • เมธาวิน สาระยาน. (2558). ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 6, วันที่ 9 กรกฎาคม 2559.