สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6 posts

นิเทศศาสตรบัณฑิต
( Bachelor of Communication Arts )

อ.พิชาภพ บุญเลิศ

Pichapop Bunleas ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์Pichapop.Bun@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

Nirumol Hirunwijitporn ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์nirumol.hir@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม อันดับ 1)มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]

ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

Dr.Pattraworada Wilailoy ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ jithiwadee.wil@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559 นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (2548) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546)   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ลงเสียงสปอตรายการโทรทัศน์/วิทยุ (2548-ปัจจุบัน) โปรดิวเซอร์/ครีเอทีฟ/เขียนบทรายการโทรทัศน์ (2546-2550) ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น สื่อใหม่ ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน จิตวิทยาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผลงานวิจัย  […]

ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์

Dr.Kridsada Suriyawong  ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) อีเมล์ krisda.sur@mail.pbru.ac.th : 0942926598 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2549 ทุนเรียนดี) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545 เกียรตินิยม อันดับ 2) ป.วค. (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2547) ประสบการณ์ทำงาน ด้านการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินเดีย) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 2 (นบน.2) ด้านการทำงาน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม […]

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

Asst. Prof. Dr.Sopaporn Kramsakun ตำแหน่ง รองคณบดี ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ sopaporn.kla@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2537) ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พ.ศ.2555-2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2548-2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ.2546-2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ.2555 – 2559 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2537- 2554 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ […]