MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อ.พิชาภพ บุญเลิศ

Pichapop Bunleas

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อีเมล์
Pichapop.Bun@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

 

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)