MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์กนกพร บุญธรรม

Kanokporn Boontham

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

 สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
Kanokporn.Boo@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

 

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)