สาขาวิชาบัญชี

5 posts

สาขาวิชาบัญชี

อ.มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล

Manyad Limiransuksakul ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี อีเมล์Manyad.lim@mail.pbru.ac.th: 091-025-7984     การศึกษา บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 บธ.บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2550 ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559 – 2564อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555-2559อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ. 2553-2555เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส AP, INVEN โรงพยาบาลพญาไท 2     ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

อ.กนกพร บุญธรรม

Kanokporn Boontham ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาบัญชี อีเมล์Kanokporn.Boo@mail.pbru.ac.th: 0863331832   การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

อ.รัญชิดา เบริล

Ranchida ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์ ranchida-15@hotmail.com : 0863331832 การศึกษา บธ.ม (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2560) บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(2556) ประสบการณ์ทำงาน 2560 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561- 2562 : อาจารย์พิเศษคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปกร 2560 : อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2556 – 2557 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไชยรัตน์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนทัส จำกัด ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) […]

ผศ.จันทรา ธนีเพียร

Asst. Prof.chanthra Taneepien ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์chanthra.tan@mail.pbru.ac.th: 081-6178044 การศึกษา   บธ.ม.(บัญชี)มหาวิทยาลัยสยาม 2548 บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป แขนงบัญชี)สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2544 (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรอบรมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน วิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการใหม่จัดโดย SME Bank, EDDA, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 (NEC) อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การบัญชีเพื่อการจัดการ การภาษีอากรธุรกิจ การบัผยชีการเงิน การบัญชีขั้นต้น การบัญชีต้นทุน […]

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

Asst. Prof. Natthan Pongpanit ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี อีเมล์nuttun.pon@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์( 2542) บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2533) ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การเงินธุรกิจ บัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชีการเงิน ตำรา/เอกสารประกอบการสอน ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ณัฐธัญ พงษ์พาณิช. (2558). การเงินธุรกิจ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ผลงานวิจัย        […]