MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

Asst. Prof. Dr.Sopaporn Kramsakun

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

อีเมล์
sopaporn.kla@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
 • นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2537)

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร
 • พ.ศ.2555-2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 • พ.ศ.2548-2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • พ.ศ.2546-2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • พ.ศ.2555 – 2559 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
 • พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
 • พ.ศ.2537- 2554 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

รางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณ

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

         ระดับปริญญาตรี

 • หลักการสื่อสารมวลชน
 • หลักการโฆษณา
 • การสื่อข่าวเบื้องต้น
 • การสื่อข่าวขั้นสูง
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
 • ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทสศาสตร์
 • การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์

       ระดับปริญญาโท

 • การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • พฤติกรรมองค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่
 • การสัมมนาการบริหารบริหารธุรกิจ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

ตำรา/เอกสารประกอบ
 • หลักการโฆษณา
 • หลักการสื่อสารมวลชนศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทสศาสตร์
 • หลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ผลงานวิจัย
 • โสภาพร กล่ำสกุล และคงขวัญ ศรีสอาด (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,12. (มกราคม – มิถุนายน 2560)
 • วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม กฤตชน วงศ์รัตน์ และ โสภาพร  กล่ำสกุล. (2019).Balanced Scorecard Quality Information Dashboards Model for competitive Business Advantage .Springer Nature SwitZerland AG 2019 (AISC, volume 807), pp.159-168
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2561). รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 20 (2). (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) หน้า179-200.
 • สุนารี สุกิจปาณีนิจ ศุภณัฏฐ ทรัพย์นาวินและโสภาพร กล่ำสกุล. (2561).รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อการจัดบริการเชิงผลสัมฤทธิ์ของเทศบาล อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.วารสาร veridian e-journal silpakorn university ISSN 1906 – 3431
 • โสภาพร กล่ำสกุล และวิวิศณ์  สุขแสงอร่าม.(2562). การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล  กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่8 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2563) หน้า 144-162
 • โสภาพร กล่ำสกุล และวัชระเวชประสิทธ์.(2563). การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563
 • อภิรักษ์ เพิ่มชัย วิภวานี เผือกบัวขาว และ โสภาพร กล่ำสกุล (2562)รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตำรวจภูธรจังหวดเพชรบุรี.วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 276-301
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2560). กลยุทธิ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนิดธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2. การประชุมวิชาการทางวิชาการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 10, วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : คณะบริหารธุกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ครั้งที่ 4, วันที่ 21 ธันวาคม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). การศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 6, วันที่ 9 กรกฎาคาม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2559). พฤติกรรมการซื้อ รูปแบบและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดพร้อมดื่นมของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ครั้งที่ 4, วันที่ 1 มีนาคม 2559.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2558). ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2558). การเปิดรับข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง. ครั้งที่ 3, วันที่ 1 มีนาคม 2558.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2557). เส้นทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่าขามสามัคคี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 4, วันที่ 23 สิงหาคม 2557.
 • โสภาพร กล่ำสกุล. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรโพธิ์ทองพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 7, วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557.

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,  2547 : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพชรรัชต์, 2548-2550 (คณะวิจัย) : ทุนโรงพยาบาลเพชรรัชต์
 • การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ในพื้นที่โครงการจัดการที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี,  2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ
 •  กลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี,  2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ดอนขุนห้วย จำกัด ในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย  จังหวัดเพชรบุรี,  2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์    หนองพลับรุ่งเรือง จำกัด ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ กลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี, 2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์     ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด  ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี, 2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดเพชรบุรี, 2548 – 2549 (คณะวิจัย) : ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 •  การเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • เส้นทางการเสริมสร้างชุมชมเข้มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2557 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2557:ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพื่อนำไปใช้.ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี, ทุน วช.2558  (ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,12. (มกราคม – มิถุนายน 2560) : TCI 1) : ทุน วช.
 • รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2559 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การพัฒนาการสื่อสารการท่องเที่ยวตลาดท่าย์น้ำข้ามภพตลาดริมน้ำแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี, 2560 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรี, ทุน วช. 2560 
 •  โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ,ทุน สสส. 2560 – 2561
 •  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชม จังหวัดเพชรบุรี, 2561 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2561 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลงามหาดเจ้าจังหวัดเพชรบุรี, 2561:ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐของประชาชน จังหวัดเพชรบุรี, 2561:ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  การพัฒนาสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายธรรมะไหว้พระ 9 วัด ใจกลางเมืองเพชรบุรี, 2561:ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 •  การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุถมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีสู่สวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน, ทุน สสส. 2561
 •  รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี,ทุน สสส. 2561
 • การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีสู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน,ทุน สสส 2562 (คณะวิจัย)
 •  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี, ทุน สสส 2562 (คณะวิจัย)
 • การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมวัดป่าเนินหาญเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน อำเภอชับาดาล จังหวัดลพบุรี, ทุน สสส 2562 (คณะวิจัย)
 • การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเขาตากะยายเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน อำเภอชับาดาล จังหวัดลพบุรี, ทุน สสส 2562 (คณะวิจัย)
 •  การพัฒนาสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ,2562 :ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี , (ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 20 (2). 179-200. (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) : TCI 2)
 • โสภาพร กล่ำสกุล และวิวิศณ์  สุขแสงอร่าม.(2562). การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์ (ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่8 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2563) : TCI 2) : ทุน วช.
 • โสภาพร กล่ำสกุล และวัชระเวชประสิทธ์.การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดเพชรบุรี. (ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2563. : ทุน วช