รองคณบดี

3 posts

รองคณบดี

ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

Dr.Watchara Wetchprasid ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ watchara.wet@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2557) บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2548) ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-การบริหารงานทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2543) ประสบการณ์ทำงาน 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2560-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2558-ปัจจุบัน   กรรมการประจำหลักสูตรมหาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2556-2560     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2556-2559     กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจำ (ตัวแทนคณะ) 2555-2558    […]

ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์

Dr.Kridsada Suriyawong  ตำแหน่ง รองคณบดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) อีเมล์ krisda.sur@mail.pbru.ac.th : 0942926598 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2549 ทุนเรียนดี) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545 เกียรตินิยม อันดับ 2) ป.วค. (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2547) ประสบการณ์ทำงาน ด้านการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินเดีย) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 2 (นบน.2) ด้านการทำงาน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม […]

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

Asst. Prof. Dr.Sopaporn Kramsakun ตำแหน่ง รองคณบดี ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ sopaporn.kla@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏเทพสตรี (2537) ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พ.ศ.2555-2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2548-2552 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ.2546-2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ.2555 – 2559 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2537- 2554 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ […]