MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์

Dr.Kridsada Suriyawong 

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

อีเมล์
krisda.sur@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 0942926598

การศึกษา

 • ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2549 ทุนเรียนดี)
 • ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2545 เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • ป.วค. (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2547)

ประสบการณ์ทำงาน

ด้านการฝึกอบรม

 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศอินเดีย)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 2 (นบน.2)

ด้านการทำงาน

 • พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 • พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี
 • พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี พ.ศ.2558 – 2560
 • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2556 – 2560
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ.2552 – 2556
 • ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ด้านบริการวิชาการ

 • * วิทยากรด้านการถ่ายภาพให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอก
 • * วิทยากรด้านการผลิตสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ ให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอก
 • * วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่หน่วยงานภายใน และภายนอก

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลครูดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2555
 • รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2558

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การผลิตสื่อสิงพิมพ์
 • การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • การจัดนิทรรศการ
 • การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อ

ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน

 • เอกสารประกอบการถ่ายภาพ
 • เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ
 • เอกสารประกอบการออกแบบและผลิตสื่อ
ผลงานวิจัย
 • กฤษฎา สุรียวงศ์. (2559). การเปิดรับสื่อ การรับรู้ และภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 20 มกราคม 2559.
ทุนวิจัยที่ได้รับ
 • กฤษฎา สุริยวงค์.การพัฒนาคู่มือสำหรับการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านรำวงย้อนยุคเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,40,000 บาท , 2561
 • กฤษฎา สุริยวงค์.ข้อมูลวัดที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชบุรี.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,10,000 บาท , 2553