แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

3 posts

แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.จรรยาพร บุญเหลือ

Janyaporn Boonluea ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์junyaporn.bun@mail.pbru.ac.thโทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832   การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530 ประสบการณ์ทำงาน 2533- ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการตลาด2558-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย2552-2555 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ2537-2540 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2534-2537 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) รางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การวางแผนการตลาด  กลยุทธ์การตลาด  การตลาดโลก  การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  การตลาดบริการ  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  […]