แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

3 posts

แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.จรรยาพร บุญเหลือ

Janyaporn Boonluea ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ junyaporn.bun@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530 ประสบการณ์ทำงาน 2533- ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการตลาด 2558-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2552-2555 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2537-2540 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2534-2537 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) รางวัลประกาศและประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การวางแผนการตลาด  กลยุทธ์การตลาด  การตลาดโลก  การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา  […]

อ.กัลยา ปุญญธรรม

Kunlaya Punyatham ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์kunlaya.som@mail.pbru.ac.th: 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 ประสบการณ์ทำงาน ปี 2533-2536 รองหัวหน้าคณะฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ ปี 2534-2537 หัวหน้าภาควิชาการตลาด ปี 2540-2544 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการการจัดการ ปี 2548-2550 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) รางวัลและประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นสาขาการตลาดประจําปี2561 ประสบการ์การสอน/วิชาที่สอน หลักการตลาด  การค้าปลีก/ค้าส่ง  การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง วิจัยการตลาด ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน หลักการตลาด การค้าปลีก/ค้าส่ง การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง ผลงานวิจัย     […]

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ natprapha.num@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542 กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]