MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์

Jariya Rattasod

 ตำแหน่ง อาจารย์

 ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อีเมล์
jariya.rat@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

 • ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541
 • บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – 2563 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 2545 – 2563 อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก
 • โครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
 • ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ
ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกโครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
 • ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ
ผลงานวิจัย
         ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 • โสภาพร กล่ำสกุลและจริยา รัชตโสตถิ์ (2559). รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 21 ธันวาคม 2559.
 • จริยา รัชตโสตถิ์,โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. (2561). การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 22-23 มีนาคม 2562
 • จริยา รัชตโสตถิ์,โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. (2561). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 22-23 มีนาคม 2562

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • โสภาพร กล่ำสกุลและจริยา รัชตโสตถิ์ (2559). รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี.
 • จริยา รัชตโสตถิ์,โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. (2561). การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.
 • จริยา รัชตโสตถิ์,โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. (2561). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
  .