MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิขาการ

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

อีเมล์
kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0863331832

การศึกษา

 • การศึกษา

  • บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548
  • ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2)
   

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd.,
 • ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 • ปี 2551 – 2555 กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาล จังหวัดเพชรบุรี
 • หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการ คณะวิทยาการจัดการ
 • หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
 • ผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ประธานกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปัจจุบันผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน

 • การวางแผนธุรกิจ
 • องค์การและการจัดการ / การสร้างทีมงานคุณภาพ
 • การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 • การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • คุณภาพงานบริการ / service mind
 • การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • การจัดการวิสาหกิจชุมชน
 • การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวางแผนและการบริหารโครงการ
 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • team building
 • การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การวางแผนธุรกิจ
 • ทักษะผู้ประกอบการ
 • การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 • การสร้างและการวางแผนสำหรับผู้ประกอบการ
 • ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
 • สัมมนาปัญหาการจัดการ
ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน
 • การวางแผนธุรกิจ
 • องค์การและการจัดการ / การสร้างทีมงานคุณภาพ
 • การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 • การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • คุณภาพงานบริการ / service mind
 • การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • การจัดการวิสาหกิจชุมชน
 • การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวางแผนและการบริหารโครงการ
 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • team building
 • การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การวางแผนธุรกิจ
 • ทักษะผู้ประกอบการ
 • การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
 • การสร้างและการวางแผนสำหรับผู้ประกอบการ
 • ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
 • สัมมนาปัญหาการจัดการ

ผลงานวิจัย

 • คงขวัญ ศรีสอาด. เส้นทางจากกลุ่มออมทรัพย์สู่สถาบันการเงินชุมชนปากทะเลอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2553. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2553. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 2 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต เขตจังหวัดเพชรบุรี, 2554. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 3 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. เส้นทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2555. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี2558 (ทุน วช.)
 • โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. การพัฒนารูปแบบการเพิ่มผลผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, 2559 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบ ฯ (ทุนวิจัย ปปช. 2559)
 • โสภาพร กล่ำสกุล คงขวัญ ศรีสอาด และจริยา รัชตโสตถิ์ การพัฒนาสื่อสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.บ้านในดง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 นานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • คงขวัญ ศรีสอาด. เส้นทางจากกลุ่มออมทรัพย์สู่สถาบันการเงินชุมชนปากทะเลอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2553. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 2553. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 2 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต เขตจังหวัดเพชรบุรี, 2554. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 3 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • คงขวัญ ศรีสอาด. เส้นทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, 2555. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี2558 (ทุน วช.)
 • โสภาพร กล่ำสกุลและคงขวัญ ศรีสอาด. การพัฒนารูปแบบการเพิ่มผลผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, 2559 (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบ ฯ (ทุนวิจัย ปปช. 2559)
 • โสภาพร กล่ำสกุล คงขวัญ ศรีสอาด และจริยา รัชตโสตถิ์ การพัฒนาสื่อสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.บ้านในดง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 นานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี