ผู้ช่วยคณบดี

3 posts

ผู้ช่วยคณบดี

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.เยาวภา อินทเส

Yaowapa Intase  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ yaowapa.int@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา MM. (Management) Technological University of Philippines,2542 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2534  ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

Dr.Worawut Yimyam  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ worawut.yim@mail.pbru.ac.th : 0949929455 การศึกษา ปร.ด (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2561 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2543 ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม อบรม Arduino and Internet of Tings Workshop, 2016 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Program Rapid miner Studio 2015 อบรมการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบสิค 2012-2013 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคงธัญบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, […]