ผู้ช่วยคณบดี

5 posts

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

Dr.Pattraworada Wilailoy ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนง แขนงวิชาสื่อสารการแสดง) อีเมล์ jithiwadee.wil@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559 นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (2548) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546)   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ลงเสียงสปอตรายการโทรทัศน์/วิทยุ (2548-ปัจจุบัน) โปรดิวเซอร์/ครีเอทีฟ/เขียนบทรายการโทรทัศน์ (2546-2550) ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น สื่อใหม่ ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน จิตวิทยาการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผลงานวิจัย  […]

อ.คงขวัญ ศรีสอาด

Kongkwan Srisa-Ard ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ kongkwan.sri@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา การศึกษา บธ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 2548 ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)สถาบันาชภัฏเพชรบุรี 2545 (เกียรตินิยมอันดับ2) ประสบการณ์ทำงาน ปี 2546 Customer Service & Marketing Telecom Asia Corporation Company Ltd., ปี 2547 Customer Service บริษัท TT&T จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 – […]

อ.จริยา รัชตโสตถิ์

Jariya Rattasod  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) อีเมล์ jariya.rat@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 ประสบการณ์ทำงาน 2557 – 2563 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2545 – 2563 อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน/วิชาที่สอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก โครงการพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อขีวิตและอาชีพ ตำรา/เอกสารประกอบ/สื่อการสอน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ […]

อ.เยาวภา อินทเส

Yaowapa Intase  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ yaowapa.int@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา MM. (Management) Technological University of Philippines,2542 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2534  ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

Dr.Worawut Yimyam  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์ worawut.yim@mail.pbru.ac.th : 0949929455 การศึกษา ปร.ด (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2561 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2543 ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรม อบรม Arduino and Internet of Tings Workshop, 2016 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Program Rapid miner Studio 2015 อบรมการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเบสิค 2012-2013 การทำงาน อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคงธัญบุรี ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, […]