Get Adobe Flash player

 objective

 

วัตถุประสงค์ที่ 1      เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ธุรกิจอุตสาหกรรม
    และชุมชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อการให้การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและและธุรกิจอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

               

strategic


ยุทธศาสตร์ที่ 1      การขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่อย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งทะนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาคติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล