Get Adobe Flash player
Prev   Next   Pause   Play     Scroll   Fade   ScrollFade

 

         9007announce


 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

          

         คลิกที่นี่  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

         9007announce


 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ระบบการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบัน

          1.jpg

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
        จำนวน 22 คน ได้เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบัน
        การศึกษาดูงานครั้งนี้ช่วยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

 

         9007announce


ศึกษาดูงาน ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

          1.jpg

           สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คนได้เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ คณะนิเทศศาสตร์
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฎรำไพพรรณี
          จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษาระหว่างสถาบัน
          ช่วยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำกลับมาปรับปรุงระบบ

 

         9007announce


ขอเชิญคณาจารย์ร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 

          1.jpg

            ขอเชิญคณาจารย์ร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

         9007announce


 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

          1.jpg


             ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

             กำหนดการอบรม

 

         9007announce


 ออกแบบโลโก้ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ 

          1.jpg

            ฉลองครบรอบ 30 ปี ของคณะวิทยาการจัดการ 

 

         9007announce


 จัดสัมมนา"ทิศทางและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2016"

          1.jpg

             27 เม.ย. 2559 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จัดสัมมนา "ทิศทางและแนวโน้มการจัดการ
           ทรัพยากรมนุษย์ 2016" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ความเป็น HR Professional
           วิทยากรโดย ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์

 

         9007announce

 จัดโครงการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรหมู่บ้านในดง
   อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 

          1.jpg

             คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรหมู่บ้านในดง
         อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้านการผลิตเกษตรปลอกภัย สุขภาพดี มีรายได้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
         บ้านในดง ทำการเกษตรเพื่อสุชภาพ เน้นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

 

         9007announce


 จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะอาชีพ (ปั้นแป้ง) 

          1.jpg

             สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะอาชีพ (ปั้นแป้ง) กลุ่มแม่บ้านบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 

         9007announce


 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

          1.jpg

            ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม 1833

ถัดไป
Previous

 

         9007announce

   แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558
     คลิกที่นี่ รายละเอียดแบบสอบถาม  

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         9007announce

   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
     (สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว)
     คลิกที่นี่ รายละเอียดแบบสอบถาม  

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         9007announce

   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
     คลิกที่นี่ รายละเอียดการรับสมัคร  

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         9007announce   สาขาวิชาบัญชี  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึก
    อบรม 
    คลิกที่นี่ กำหนดการอบรม
    คลิกที่นี่ Case Study  
  pdf_logo   การบริหารต้นทุนเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการ SME
    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา เรืองสินภิญญา
     คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร  
  
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

         9007announce    สาขาวิชาการบัญชีจัดการแข่งขันการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป “SmartBiz”  ครั้งที่ 1
      คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ
      คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร  
         9007announce    ประกาศ! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกาา 2557
      คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ   
      คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  
         pdf_logo     กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
      จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
      คณะวิทยาการจัดการ
  
  pdf_logo    ปูนปั้น หนึ่งในสกิลช่างเมืองเพชร
     คลิกที่นี่
เพื่อดูข้อมูล
      

         logo-Word-2010    การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ณัฐธัญ พงษ์พานิช
      อาจารย์วัชรีย์  กิ่งทอง และ อาจารย์พรรณทิพย์  ทองแย้ม
      คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

         logo-Word-2010    ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ภาษีและการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง  ภาษีเงินได้รอการตัด-
     บัญชี   (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12) โดย  ผศ.รัตนาภรณ์  ปรีดาศักดิ์
     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  

 

 

 

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         9007announce    ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรม  
     "ศิลปวัฒนธรรมสื่อผสานผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล (อายุน้อยร้อยล้าน) ให้กับนักศึกษาทุกสาขา
     จำนวน  100  คน  ในวันพฤหัสบดีที่  29  สิงหาคม  2556  เวลา  13.00-16.00 น. 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         logo-Word-2010     แบบสอบถามในส่วนที่ให้บัณฑิต
       กรอกข้อมูล 
     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ
     กู้เงินกับสถาบันการเงิน  
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                                                                                 

 

             เลื่อนกำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
      ให้ทุนการศึกษา 2554
      รับสมัครทุนการศึกษา"ทุนการศึกษา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                                                                                       

 

         

   ปฏิทินฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชา
      ชีพ

      นิเทศงานสหกิจศึกษา western 
      Digital.&NoK.
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
            ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพ3/52
     รายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกประสบ
      การณ์ 3/52
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             ตารางนิเทศฝึกประสบการณ์
     วิชาชีพ2/52 
      ปฏิทินฝ่ายฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพ3/52
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

             ประกาศ รับสมัครงาน บริษัท
     เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
     จำกัด จำนวนหลายอัตรา
      รับสมัครพนักงาน MKและ
     ยาโยอิ ขอเชิญร่วมเป็น
     ส่วนหนึ่งของครอบครัว
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             ปามล์ฮิลกอฟล์ฟหัวหินรับ
     สมัครพนักงาน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
     สายวิชาการ 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             บริษัททริปเปิล บี อินชัวรันส์
      เปิดรับสมัครงาน
      บริษัท ผลไม้กระป๋องสยามรับ
     สมัครพนักงาน
  
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             บริษัท ดั้บเบิ้ล เอ รับสมัครบุคคลกร
     ที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับ
     บริษัทฯ
      โครงการพนักงานขายฝึกหัดสิน
      เชื่อยานยนต์
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             บริษัท กิจวิสัย จำกัด รับสมัครงาน        ประกาศรับสมัครงาน บริษัท
     บริหารสินทรัพย์  

                                                                                                                                                       

 

             กิจกรรม Ms Singing Contest
     2011
      กิจกรรม MS Big Cleaning Day
     2011
 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศ
     เฟรสชิ่,สานไมตรี
   
     ขอเชิญ ร่วมงาน "ส่งดาวก้าวสู่ขวัญ 
     2011"
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             ประมวลผล กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
     ค่ายอาสาวันเด็กแห่งชาติ 2554
     ณโรงเรียนบ้านท่าลาว  จ.เพชรบุรี
      ประมวลผล กิจกรรมสืบสานตำ
     นานลูกทุ่งไทย วันที่ 29 ธันวาคม 
          
                
          
                

                                                                                                                                                       

 

             โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่            โครงการศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี
      จำลอง 4 มิติ
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมคอม
     ประจำปีงบ ประมาณ 2554  
      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
     ด้านอาชีพ ฟรี จำนวน 4 หลักสูตร
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
            การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา     ตัวอย่างการเขียนโครงการ
 - โครงการขนมหวาน
 - โครงการการทำธุรกิจสปา
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             จัดอบรมหลักสูตร"การพัฒนาอาจารย์
     ผู้สอนสาย ธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์
     แผนธุรกิจ "  
      การเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
     ครั้งที่ 1
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
             การฝึกอบรม"โครงการเสริมสร้าง
     ผู้ประกอบการใหม่"(NEC) 
      คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
     เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการ
     ทำงานเป็นทีม

                                                                                                                                                       

ถัดไป
Previous
 

     9   การแข่งขันรายการ "Thailand        
     Accounting 2015 U-Challenge"

     
  6    ภาพกิจกรรมแข่งขัน 
     ทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
    "Thailand Computer Competition 2015"

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         7    ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ปีการศึกษา 2557
  2   กิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติและสถาบัน
     พระมหากษัตริย์ของนักศึกษาสู่การเป็น
     สถานศึกษา 3D 2557
 
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         1    กิจกรรม MS No Drug Singing            Contest 2014 & กิจกรรมวิทยา
     การจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย
     ครั้งที่ 5
 
  5    กิจกรรมฐานส่วนกลาง 2557
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         3    กิจกรรมเฮฮาคารม สร้างสรรค์สังคม        คุณธรรม ตอนความซื่อสัตย์
     เครื่องหมายของคนดี 2557
 
  4

   กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนา
     ร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          a13

          

          

       

admin

 
 
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้51
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้460
mod_vvisit_counterสปดาห์ก่อน453
mod_vvisit_counterเดือนนี้1321
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1619
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด196412