บุคลากร

43 posts

บุคลากร

ธิติพัทธ์ ดำสะอาด

Thitipat Damsaat ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ) อีเมล์ xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832 คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

จันทรา โห้มาต

Chandra Homat ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติการ) อีเมล์xxxxx@mail.pbru.ac.th : 0863331832   คู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

อ.มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล

Manyad Limiransuksakul ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี อีเมล์Manyad.lim@mail.pbru.ac.th: 091-025-7984     การศึกษา บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 บธ.บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2550 ประสบการณ์ทำงาน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบันอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559 – 2564อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2555-2559อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ. 2553-2555เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส AP, INVEN โรงพยาบาลพญาไท 2     ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, […]

อ.พิชาภพ บุญเลิศ

Pichapop Bunleas ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์Pichapop.Bun@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

Nirumol Hirunwijitporn ตำแหน่ง อาจารย์   ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์nirumol.hir@mail.pbru.ac.th: 0863331832     การศึกษา ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม อันดับ 1)มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 ประสบการณ์ทำงาน ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ดร. เมธาวิน สาระยาน

Dr.Matawin Sarayan ตำแหน่ง ประธานสาขา ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อีเมล์ Matawin.sar@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา ปร.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2561) ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2553 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550   ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2550 พ.ศ 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร และ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน […]