MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ชำนาญ เส่งถิน

Chamnan Sengthin

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ปฏิบัติการ)

อีเมล์
chamnan.sen@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)