ประชาสัมพันธ์

44 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ นางทานตะวัน มณีวิหค มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อัลบั้ม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น และ นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” และเข้ารับประทานโล่รางวัล จาก พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต