ประชาสัมพันธ์

44 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer)

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษาน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน                     ในการนี้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) ร่วมกับเครือข่ายในองค์กร ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super Ai Engineer การจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter และการจัดงาน Super Ai Engineer เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14:02 – 15:32 น. ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/aiat2015/live เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ Super Ai Engineer (สามารถชมย้อนหลังได้)                     ช่วงที่ 1การจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย1. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย2. ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยการประมวลผลภาพและเข้าใจภาพ (NECTEC)3. ผศ.ดร.นริศ หนูหอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล4. ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร […]

นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปั2563

26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารภ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน ปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่นักศึกษาได้นำความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดปีงบประมาณ 2563 อัลบั้ม

โครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal”

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด ชื่อการประกวด: Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normalโจทย์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน: นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9 ในยุค New Normalรางวัลการประกวด: รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 35,000 บาท และโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailandรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาทรางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัลรางวัลพิเศษ บัตรกำนัล Shopee มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ช่วงเวลารับสมัครและส่งผลงาน: วันนี้ – 15 กันยายน 2563รายละเอียดของงานประกวด:https://shopee.co.th/blog/shopee99-contest/ข้อมูลเกี่ยวกับ Shopee 9.9:https://shopee.co.th/m/99*ปัจจุบัน โครงการ Shopee 9.9 […]

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563         ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึการะดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ […]

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับตู้ “PBRU ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำสิ่งของมาวางเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ตู้ PBRU ปันสุข…..หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน “การให้ไม่มีวันสิ้นสุด” จะเป็นตู้ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบรรยากาศในการเปิดตู้วันแรก มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นำสิ่งของมาใส่ตู้กันอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่นำมาใส่ส่วนใหญ่เป็นน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ตลอดจนหน้ากากผ้า นมกล่องและขนมต่างๆ       […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ https://www.pbru.ac.th/pbru/news/10485