ประชาสัมพันธ์

44 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต …………………………………………………………………………. วันที่ 22 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 1833 โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและแนะนำผู้บริหารหลักสูตร หัวหน้าแขนงวิชา ในการตรวจประเมินมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ ประธานกรรมการอาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ กรรมการ และผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการและแลขานุการ โดยการประเมินออนไลน์ Teleconferenceในการตรวจประเมินในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้คำชี้แนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อไป อัลบั้ม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋ ………………………………………………………………………….วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้อง 1833 โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ภคมณฑน์ สาสะตานันท์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.กุสุมา อ่วมเจริญ กรรมการและแลขานุการ โดยการประเมินออนไลน์ Teleconference อัลบั้ม

นักศึกษาใหม่รหัส 63 สามารถใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ Username : xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th(ชื่อ Email สะกดตามบัตรประชาชน) Password : ค่าเริ่มต้น คือ รหัสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123 โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจาก Google Apps for Education สามารถใช้งาน gmail โดยใช้ภายใต้โดเมน @mail.pbru.ac.th และ Application อื่นๆอีกมากมาย เช่น Google classroom , Google Meet , Google drive , Google calendar , Google […]

ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 12 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1833 อัลบั้ม