สายวิชาการ

33 posts

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร. กฤตชน วงศ์รัตน์

Asst. Prof. Dr.Kritchana Wongrat  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (แขนงวิชาการจัดการ) อีเมล์ kritchana.won@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บธ.ม. (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ค.บ. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   ประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 – 2560 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561 – 2562 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ) ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ […]

ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

Asst. Prof. Natprapha Nummuang ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการตลาด) อีเมล์ natprapha.num@mail.pbru.ac.th : 0863331832 การศึกษา บธ.ม.(การตลาด)มหาวิทยาลัยหการค้าไทย 2542 กศ.บ. ธุรกิจการศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 ประสบการณ์ทำงาน 2560 – 2562 ผู้ควบคุมทีมและฝึกสอนทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 2559 นักวินิจฉัย/ที่ปรึกษาเบื้องต้น โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMES กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีมหอการค้าไทย 2553 – 2558 ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2551 – 2553 บรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2538 – 2540 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Dr.Wiwit Suksangaram  ตำแหน่ง คณบดี  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อีเมล์wiwit.suk@mail.pbru.ac.th : 0863222642 การศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) ประสบการณ์ทำงาน  การทำงาน รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรอบรมแผนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โอเช่ (ประเทสไทย) จำกัด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยยาซากิ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความเป็นครูในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร การบริหารการขายการบริการลูกค้า หลักสูตร ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นต้น ผลงานต่างๆ […]