อบรมสัมมนา

20 posts

ข่าวอบรมสัมมา

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. รับจํานวนจํากัด 500 คนเท่านั้น การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/safe-driving/ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet สำหรับผู้สอนในการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563#รายงานโดย กลุ่มสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อัลบั้ม

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มาให้นโยบาย และแนวคิดในการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ห้วหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย แนวคิดในการจัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณ์ OTOP และชมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นตลอดทั่งฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีรายได้เสริม รวมถึงแก้ไขปัญหาการว่างงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี มานำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อัลบั้ม

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบ จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อัลบั้ม

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 140 คน นำโดยโดยอาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง และ อ.รัญชิดา กุฎีศรี ให้ความรู้ในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และได้ลงมือปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและให้นักศึกษาออกมานำเสนอจนครบ 10 กลุ่ม นักศึกษาตั้งใจและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทีมวิทยากรก็ปลื้มใจและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นอย่างมาก อัลบั้ม