MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ขั้นตอนการขอยกเลิกวิชาเรียน

ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564