บริการนักศึกษา

3 posts

ขั้นตอนการใช้ห้องประชุมคณะวิทยการจัดการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2563

ขั้นตอนการขอยกเลิกวิชาเรียน

ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนช้า

ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564