อบรมสัมมนา

27 posts

ข่าวอบรมสัมมา

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 140 คน นำโดยโดยอาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง และ อ.รัญชิดา กุฎีศรี ให้ความรู้ในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และได้ลงมือปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและให้นักศึกษาออกมานำเสนอจนครบ 10 กลุ่ม นักศึกษาตั้งใจและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทีมวิทยากรก็ปลื้มใจและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นอย่างมาก อัลบั้ม

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี✌️✌️ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 23-24 ธ.ค. 62 อัลบั้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learningผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาผู้สอนในยุค Thailand 4.0 นั่นคือการศึกษายุคพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ […]