ข่าว

158 posts

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี”

มาแล้วจ้าด่วนๆเลย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “บิ๊กซี เพชรบุรี” จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงาน– ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่– ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event / Road Show– การจัดทำ co-local promotion ร่วมกับแบรนด์ร้านค้าต่างๆ คุณสมบัติ– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี– สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด เอกสารประกอบการสมัครงาน– รูปถ่าย 1 ใบ– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ ???? สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาบิ๊กซีเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป […]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวดวงลัดดา พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาการจัการ จากโครงการ MOU สนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)กับคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท มอบโดยตัวแทนจากบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) หลังจากมอบทุนรับฟังบรรยาย การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน วิทยากรโดย คุณกิตภาค ณ พัทลุง และช่วงบ่ายรับฟังการบบรยายจากศิษเก่า คุณลลิตา แก้ววิจิต ในหัวข้อการบริหารการเงินในช่วงของการเริ่มต้นของการทำงานใหม่ จะต้องบริหารการเงินอย่างไร อัลบั้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learningผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาผู้สอนในยุค Thailand 4.0 นั่นคือการศึกษายุคพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2562

ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

 ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship programme ณสาธารณรั๗เกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจัรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดินและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย           นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  www.asemduo.org  หากมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org ไฟล์เอกสาร