ข่าว

158 posts

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565 📌📌กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”📌 🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”🎯 🌟🌟Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11542 โปรแกรมที่13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครได้แล้ววันนี้!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่งจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้ง Online และ On-siteสมัครออนไลน์ได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.aspสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://grad.pbru.ac.th/ 032-708616 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. รับจํานวนจํากัด 500 คนเท่านั้น การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/safe-driving/ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเมตตานักศึกษานิเทศศาสตร์เสมอมา ขอบพระคุณ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสาขา และให้คำแนะนำในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอบพระคุณอ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้สาขาวิชานิเทศศาตร์ในทุกๆกิจกรรม ขอบคุณ อ.แอน อ.โด้ อ.นุ่น อ.แต้ว และอ.โน๊ต คณาจารย์ของสาขานิเทศศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจที่ดีให้นักศึกษาของเรา ขอบคุณบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และที่สำคัญ ขอบใจนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อดทน พยายาม และสร้างสรรค์นิทรรศการ LIGHT A […]